Algemene-en Betalingsvoorwaarden

Podotherapie van der Kaa B.V.

Header afbeelding

Algemene- en betalingsvoorwaarden

Om een vlotte administratieve en financiële afwikkeling van uw behandeling te waarborgen, presenteren wij hierbij onze algemene betalingsvoorwaarden.

 

  1. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en de behandelaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij vervolgafspraken die betrekking hebben op eerdere overeenkomsten, zijn deze bepalingen eveneens van kracht. Het Nederlands recht is van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten.

 

  1. Bij behandeling door een van onze specialisten ontstaat een ‘behandelovereenkomst’ conform de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Deze overeenkomst verplicht u tot vergoeding van de geleverde diensten.

 

  1. Facturering vindt direct plaats na de behandeling of bij het ophalen van therapeutische hulpmiddelen. Bij voorkeur voldoet u de factuur per pin of contant in onze praktijk. In specifieke gevallen is betaling per factuur mogelijk, met een maximale betalingstermijn van 14 dagen.

 

  1. Indien de openstaande factuur niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is voldaan, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle bijkomende kosten voor de incasso van gedeclareerde bedragen, inclusief buitenrechtelijke incassokosten (minimaal 15% van de hoofdsom of € 40,00), zijn voor uw rekening. Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging incassomaatregelen te treffen, waarbij een incassobureau en/of deurwaarderskantoor ingeschakeld kunnen worden. Bij betalingsachterstand behouden wij het recht om de behandeling op te schorten totdat de achterstand, inclusief rente en kosten, is voldaan.

 

  1. Kosten voor de behandeling van patiënten jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Patiënten van 16 of 17 jaar zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd deze kosten te zullen voldoen.

 

  1. U bent zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. Het indienen van declaraties bij uw eigen zorgverzekering is uw verantwoordelijkheid. Wij kunnen geen garantie geven op vergoeding. In de praktijk vergoeden de meeste verzekeraars vanuit het aanvullende pakket geheel of gedeeltelijk. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden; raadpleeg uw polisvoorwaarden.

 

  1. Afspraken, zowel mondeling als telefonisch, kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor om afspraken die zonder tijdige afmelding worden verzuimd of binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, in rekening te brengen. Bij verzuim van een controleafspraak worden de eventuele kosten alsnog in rekening gebracht.

 

  1. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek, waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, is bindend. Bij annulering worden alle gemaakte kosten in rekening gebracht.

 

  1. Onze specialisten verbinden zich ertoe naar beste kunnen te handelen. Om kwaliteit en service te waarborgen, zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor zolen, ortheses en nagelbeugels als therapeutische hulpmiddelen kan geen garantie op effect worden gegeven. Aanpassingen binnen 2 maanden na aflevering vallen binnen de service en worden niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade (direct/indirect) als gevolg van onze behandeling of voorgeschreven hulpmiddelen.

 

  1. Klachten kunnen schriftelijk ingediend worden bij: Podotherapie van der Kaa, Dragonstraat 21, 5044HR Tilburg. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici (KPL), waarbij de Patiënten Advies Commissie (PAC) van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten betrokken kan worden.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen, noch voor enige andere door u geleden schade.